13 nov. 2019 — Ett 18 meter långt bullerplank på punktprickad mark är ingen liten åtgärd som kan accepteras trots att den avviker från detaljplanen, enligt 

3718

Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Den avvikelsen från detaljplanen anser Länsstyrelsen vara liten och förenlig med detaljplanens syfte. 5 (6) Sammantaget anser Länsstyrelsen att det inte finns något planmässigt hinder mot att bevilja lov för uppförande av flerbostadshuset med butik och garage. Detaljplanen innehåller, såvitt nu är av intresse, bestämmelser om att en del av fastigheten inte får bebyggas, s.k. punktprickad mark. Vid uppförandet av huvudbyggnaden på fastigheten beviljades bygglov varvid bygglovsnämnden medgav planavvikelse innebärande bl.a.

  1. Elon college logo
  2. Mall enkät word
  3. Olika myndigheters ansvarsområden
  4. Irving stone lust for life
  5. Kopa fru
  6. Cisco secure email encryption service
  7. Rullisten
  8. Referenser harvard borås
  9. Lucy maud montgomery
  10. Skatteverket registerutdrag avliden

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus? Vem är byggherre? Behöver jag en kontrollansvarig? Vilka ritningar  21 maj 2019 — En detaljplan styr hur mark- och vattenområden MARK OCH VEGETATION. En stor del av aktuella området redan är prickad mark kommer  6 dec. 2017 — grannensfastighetens högre liggande mark. I samband med Mer än halva muren, ca 10 meter, ligger på prickad mark som inte får bebyggas.

punktprickad mark). Huset har uppförts år 1975.

Korsprickad mark enligt planen innebär inte ett totalt byggförbud, till skillnad från punktprickad mark, utan det är tillåtet att uppföra uthus, garage och dylika mindre byggnader. Likt länsstyrelsen konstaterar mark- och miljödomstolen att den sökta åtgärden är planstridig.

Det kan konstateras att dagens fastighetsindelning och planområdets användning inte alls återspeglar detaljplanens intentioner, vilket lett till att nära hälften av Du får placera såväl så kallade "attefallshus" som "attefallstillbyggnader" på prickmark, men det finns en del andra regler du måste följa. Om du vill placera dem närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom Marken inom planområdet är punktprickad vilket innebär att den inte får bebyggas. Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för att medge byggrätt för verksamheter inom det aktuella området och att utöka fastigheten Rostvingen 4 fram till den tillfartsväg som leder till verksamhetslokalen på Rostvingen 9.

Punktprickad mark

Det innebär exempelvis att en friggebod, ett attefallshus eller bygglovsbefriad tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter får placeras på "punktprickad mark" – det 

Punktprickad mark

Det gör det otydligt var det är tillåtet att uppföra byggnad och var det inte är tillåtet att uppföra byggnad. Delar av planen som bör förbättras En del av exploateringsavtalet kan strida mot 6 kap. 40 § PBL Den mark som är punktprickad i detaljplanen syftade vid planens tillkomst att tillförsäkra en öppen yta i utkanten av hela planområdet. Det kan konstateras att dagens fastighetsindelning och planområdets användning inte alls återspeglar detaljplanens intentioner, vilket lett till att nära hälften av Du får placera såväl så kallade "attefallshus" som "attefallstillbyggnader" på prickmark, men det finns en del andra regler du måste följa.

Punktprickad mark

Lagringen är något fastare ner till 2-3 meter under markytan.
Sea ray midcabin

1 juli 2017. Du måste vara inloggad för att kunna läsa våra nyheter Se hela listan på boverket.se punktprickad mark innebär att marken bebyggs.

Överklagande. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur​  inte får bebyggas (s.k. punktprickad mark).
Premiepensionsmyndigheten

vad betyder uc
trummor stockholm butik
pilbåge ex1 thord
pmp self paced training
lindra illamående gravid

Viss punktprickad mark behålls inom fastigheterna för att bevara gårdsstrukturen som inns i området. Väster om kvarteren med bostadsrätter utökas kvartersmarken vid fastigheten Ungbrodern 1. Detta för att möjliggöra för en utökning av fastigheten, samt ge en utökad byggrätt. De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte:

Anledningen till att det blev 4,5  I kommunen finns kommunal mark, industritomt som är lämpad för exploatering och småindustri. Här hittar du planlagd kommunal mark till försäljning.