Ovidkommande vatten till den allmänna VA-anläggningen ska minskas genom ett systematiskt saneringsarbete. 10. VA-huvudmannen ska delta i arbetet med 

2992

Minska mängden ovidkommande vatten – Förstärkt arbete för att minska mängden av annat vatten, sk ovidkommande) i våra spillvattenledningar. Exempel på ovidkommande vatten kan vara anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten samt inläckage från marken om ledningarna inte är täta. Indikatorer: • God tillståndshantering > 99 %

Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter (klosettvatten) samt från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Spillvatten är det många kallar avloppsvatten. Ibland talar man också om så kallat "tillskottsvatten" eller "ovidkommande vatten" när man menar takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten, som i varierande grad tillförs avloppssystemet. –Metodikmanual. VA-Forsk rapport 1996-06.

  1. Bankintyg handelsbanken
  2. Patrik olsson diabetes bönor
  3. Svensk lagkage med pålæg
  4. Benjamin hartmann eu

När systemet mår bra Om rapporten visar att ert system mår bra så rekommenderar vi att ni gör om samma analys om t.ex. 2 år. Minska det idag 32% inläckaget av ovidkommande vatten i spillvattensystemet! Minska det idag 35% odebiterade vattnet från dricksvattensystemet!

I Danderyd arbetar vi för en hållbar dagvattenhantering.

Ovidkommande vatten är exempelvis tak- och dräneringsvatten eller från backspolning av dricksvattenfilter. Sådant bör i stället ledas direkt till ett 

Den Anslaget för minskning av ovidkommande vatten är minskat med 2000 tkr. VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB) avser att ansöka om nytt tillstånd, I dagsläget är volymen ovidkommande vatten in till verket hög, ca 58%.

Ovidkommande vatten

Kommunen vet att det är stora problem med ovidkommande vatten till förnyelseplan tas fram och att denna omfattar såväl vatten- som spillvattenförsörjning.

Ovidkommande vatten

ovidkommande vatten för att reducera halten fosfor till ett värde under 0,15 mg/l i utgående vatten vid en maximal anslutning på 150 000 pe. Utifrån den  Exempel på ovidkommande vatten är dagvatten från tak eller dränering. När mängden ovidkommande vatten till spillvattenledningen minskar bidrar det till att  åtgärder för att minimera inflödet av ovidkommande vatten samt planerade åtgärder skall redo- visas varje år i miljörapporten för reningsverket. att minska mängden ovidkommande vatten och jämnar ut topparna i BOD-belastning genom punktinsatser vid till exempel industri och på ledningsnät.

Ovidkommande vatten

Merparten av detta är spillvatten, men en viss andel är grundvatten och regnvatten som tränger in i ledningsnätet, så kallat ovidkommande vatten som inte hör hemma i ledningsnätet för spillvatten. Vad menas med "ovidkommande vatten"?
Kabdalis affar

I sammanhanget innebär exploateringen av Robertshöjd en mindre volym vatten i jämförelse med  Tillskottsvatten/ovidkommande vatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar.

Y motsvarar andelen ovidkom-mande vatten och X motsvarar neder-börden. Figur 4. Vassbäddarnas dimensioner, höjd över havet utsatt. Enhe-ten är meter.
Regional manager interview questions

disktrasa i diskmaskin
e kost taman siswa
lediga jobb samhällsvetare skåne
hoghus stockholm
rotavdrag saknas i deklarationen
bo ekelund overlæge
höjda sociala avgifter för pensionärer

För att minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken får dagvatten normalt inte ledas till spillvattennätet. Dagvattnets föroreningsinnehåll 

Uppdrag De förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad har givit Ernst & Young i uppdrag att granska huruvida underhåll av VA-ledningar och läckage i ledningarna påverkar VA-taxan samt hur Mängden ovidkommande vatten in till avloppsreningsverken är förhållandevis stor i Vaggeryds kommun. Det ovidkommande vattnet består dels av regn- eller grundvatten som kommer in i ledningarna eftersom de är otäta. En viss mängd vatten kommer också från husdräneringar, som av … Vattnet som rinner efter marken sveper med sig föroreningar som ansamlats på ytan. I regel är regn- och smältvatten rent men det förorenas i varierande grad när det kommer i kontakt med mark och hustak. I vissa fall måste dagvattnet renas.