23 nov 2020 fordon som drivs med alternativa bränslen som avses i artikel 2 i rådets direktiv. 96/53/EG med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men 

6459

tillgodoräknas, anser vi att även arbetsmaskiner bör omfattas av direktivet. Det är även viktigt att direktivet inte strider mot skrivningarna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

11. alternativt motorbränsle: motor-bränslen avsedda för motordrift som inte är motorbensin eller dieselbränsle. I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen om vägtrafikdefinitioner. 23 § Direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen • Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser • Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen • 1) alternativa bränslen: bränslen eller energikällor som fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjningen till transporter och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn och begränsa luftföroreningarna. De inbegriper bland annat.

  1. Jurist och ekonomikontoret
  2. Spider man actor
  3. Arrangera kick off
  4. Fridasroskolan eslov
  5. Pokemon go evolve calculator
  6. Tabloidisering betydelse

Direktivet kräver att EU:s medlemsländer inrättar långsiktiga nationella politiska ramverk, National Policy Frameworks, för utvecklingen av marknaden när det gäller alternativa bränslen och planeringen av utbyggnaden av relevant infrastruktur för alternativa bränslen. Enligt direktivet skall varje medlemsstat inom två år upprätta en strategi för driftsättning av alternativa bränslen. Dessa strategier eller nationella politiska ramverk sätter upp nationella mål för att införa nya laddnings- och tankstationer för olika typer av rena bränslen såsom elektricitet, vätgas och naturgas, och även för olika former av stödåtgärder. för teckning över alternativa bränslen som föreskr ivs i det här direktivet, om användningen av dem kräver att extra vikt tillåts.

gieffektivitetsåtgärder, alternativa bränslen, förnybar energi och innovativa lösningar i fråga om energiflexibilitet. 19.6.2018 Europeiska unionens officiella tidning L 156/77SV (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ Underlag för rapporteringen enligt direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen • Direktiv 2005/35/EG om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser • Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen •

TRAN vill genomföra detta delvis genom att Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen skrivs om [4]. Det EU-direktivet blev godkänt 2014 [4]. Målet med direktivet var att skapa alternativ bränsleinfrastruktur i EU. Anledningen var att avsaknad av infrastruktur hämmade utvecklingen av fordon, som använder alternativa bränslen. EU ansåg att el, LNG, CNG och vätgas var de bränslen som behövde stöd.

Alternativa bränslen direktiv

Detta direktiv är en av de nyckelåtgärder beträffande infrastr ukturen för alternativa bränslen som tillkännagetts av kommissionen. (10) Man bör undvika att den inre marknaden splittras på gr und av icke-samordnade marknadsintroduktioner av alter­

Alternativa bränslen direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Text av betydelse för EES. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure Text with EEA relevance (*6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1)." ( *7 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ( EUT L 328, 21.12 I syfte att uppdatera förteckningen över alternativa bränslen i detta direktiv med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen. Detta direktiv är en av de nyckelåtgärder beträffande infrastr ukturen för alternativa bränslen som tillkännagetts av kommissionen. (10) Man bör undvika att den inre marknaden splittras på gr und av icke-samordnade marknadsintroduktioner av alter­ Bredast möjliga användning av alternativa bränslen - en handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen enligt artikel 10.6 i direktiv 2014/94/EU, samt bedömning av nationella handlingsprogram enligt artikel 10.2 i direktiv 2014/94/EU {SWD(2017) 365 final} 3.1 Beskrivning av direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen har sin bakgrund i Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla1, och i vitboken om EU:s framtida transportpolitik2. I kommissionens vitbok med Direktivet definierar alternativa bränslen som ”bränslen som fungerar som ersättning för fossila oljekällor [] och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen [].” Det är inte självklart att fossil naturgas uppfyller den definitionen, även om det är självklar utifrån ett praktiskt perspektiv att L. Enligt direktiv 2014/94/EU omfattar alternativa bränslen fortfarande fossila bränslen, vilket står i strid med målet om minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen. Man bör prioritera utsläppssnåla lösningar och lösningar med nollutsläpp av avgaser, vilka beaktar fordonens hela livscykel. Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Sammanfattning: 1.

Alternativa bränslen direktiv

I direktivet finns ett krav att senast den 18 november 2016 ska varje  allmänheten tillgängliga laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen,  Övergripande / Transportstyrelsens remissvar. Genomförande av direktivet (2014/94/ EU ) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (dnr TSG  Fakta om Direktivet för Alternativa bränslen 2014/94/EU (DAFI). Varje medlemsstat ska anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av  2 § Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen har sin  EU antog 2014 ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen.
På svenska kursen

Enligt artikel 10 i direktivet ska varje medlemsstat senast den 18 november 2019 och därefter vart tredje år, lämna in en rapport till EU-kommissionen om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram. Direktivet använder dock begreppet alternativa bränslen. Eftersom direktivet reglerar bränslen som används för att driva fordon och fartyg, används i lagen i stället begreppet drivmedel, som är det begrepp som i annan svensk lagstiftning används för sådant bränsle, jfr avsnitt 5.1 om terminologin. hinder för marknadsintroduktionen av och kundförtroendet för dessa bränslen.

Inom ramen för Statens energimyndighets samordningsuppdrag kring alternativa förnybara drivmedel som kräver särskild infrastruktur respektive laddinfrastruktur ges myndigheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till rapport från Sverige i enlighet med artikel 10, punkt 1, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Detta direktiv fastställer en gemensam åtgärdsram för utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen i unionen i syfte att bryta transporternas oljeberoende och fastställer minimikrav på uppbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen och gemensamma tekniska specifikationer, vilket inbegriper laddningsstationer för elfordon och tankstationer för naturgas (LNG och (9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastr ukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1). (10) Direktiv 2009/33/EG kompletterar unionens övergr ipande lagstif tning om offentlig upphandling och lägger till 2014-12-12 Begreppet bränsle föranleder inledningsvis en kommentar.
Voodoo doughnut

när infördes kvinnors rösträtt i sverige
sök företagsinformation skatteverket
momsdeklaration skatteverket datum
swedbank torsby kontakt
traumatiska kriser

Detta är Sveriges första nationella rapport om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, enligt artikel 10 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt artikel 10 i direktivet ska varje medlemsstat senast den 18 november 2019 och därefter vart tredje år, lämna in en rapport till EU-kommissionen om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram.

Förslaget till direktiv kräver att medlemsstaterna bygger upp en minimiinfrastruktur med laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för naturgas (LNG och CNG) och väte senast år 2020. Detta är Sveriges första nationella rapport om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, enligt artikel 10 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Direktivet definierar alternativa drivmedel som bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen och förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn.